1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť GLORIOSA s.r.o., so sídlom Klincová 37, 821 08  Bratislava – Ružinov, Telefón:+421 915 943 553, Email: info@crystalbohemia.sk
IČO: 45672831 , DIČ: 2023076990,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.104188/B  (ďalej len „spoločnosť GLORIOSA“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí
Spoločnosť GLORIOSA spracúva  na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti GLORIOSA),  na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode  aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a  v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GLORIOSA je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, a  v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti GLORIOSA.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
spoločnosť WordPress.org. WordPress.org nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje sú uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz a všeobecných aplikácií WordPress.org na zabezpečených serveroch s ochranou firewall.

Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti GLORIOSA.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
Spoločnosť GLORIOSA spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GLORIOSA je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Nezáväzná objednávka tovaru
Spoločnosť GLORIOSA spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GLORIOSA je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
d.    Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť GLORIOSA spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GLORIOSA je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
spoločnosť WordPress.org. WordPress.org nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje sú uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz a všeobecných aplikácií WordPress.org na zabezpečených serveroch s ochranou firewall.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

e.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť GLORIOSA spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom GLORIOSA klubu číslo GLORIOSA klub karty.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GLORIOSA je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f.    Členstvo v GLORIOSA klube

Spoločnosť GLORIOSA spracúva na účely členstva v GLORIOSA klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo GLORIOSA klub karty a história objednávok člena.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GLORIOSA je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v GLORIOSA klube.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v GLORIOSA klube a počas plynutia premlčacej lehoty na zakúpený tovar.
g    Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť GLORIOSA spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GLORIOSA je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
h.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti GLORIOSA
Spoločnosť GLORIOSA spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti GLORIOSA nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou GLORIOSA, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti GLORIOSA, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti GLORIOSA.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GLORIOSA je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti GLORIOSA. Oprávneným záujmom spoločnosti GLORIOSA je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti GLORIOSA.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti GLORIOSA uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
i.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti GLORIOSA
Spoločnosť GLORIOSA spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až i) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti GLORIOSA.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou GLORIOSA je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou GLORIOSA.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
3.    Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo  požadovať prístup k osobným údajom,  na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti GLORIOSA:
a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušné právne predpisy: Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Platnosť od 24.05.2018